Proficiency Kursu
Site bir Dünya Dilleri Merkezi Hizmetidir
  Kadıköy:  (0216) 330 12 19 - 330 12 17  I  Şaşkınbakkal: (0 216) 368 03 09   I  Ataşehir: (0 216) 548 14 10  

E-Bültenimize Kaydolun
Haber bültenimize üye olmak
için lütfen buraya tıklayınız

Süleyman Şah Üniversitesi Proficiency Kursu

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA

Yabancı dil seviye tespit sınavları ve muafiyet esasları

(1) Süleyman Şah Üniversitesi’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına (Placement Test) tabi tutulurlar.

(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, B2 seviyesinde puan alan öğrenciler, yeterlilik sınavına (Proficiency Test) girmeye hak kazanır. Yerleştirme sınavı sonucunda B2 seviyesinin altındaki herhangi bir seviyede çıkan öğrenciler yeterlilik sınavına giremezler. Bu öğrenciler aldıkları puana uygun seviyedeki sınıflarda derslere devam ederler.

(3) Öğrencilerin yabancı dil seviye tespit sınavı başarısı yüz tam puan esas alınarak belirlenir. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak lisans programlarına başlama hakkı elde ederler.

(4) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak lisans programlarına başlama hakkı elde ederler.

(a) Aşağıda belirtilen sınavların birisinden, asgari puan olarak belirtilen puana sahip olmak:

SINAV ADI

ASGARİ PUAN

TOEFL (PBT) - 550 Puan

TOEFL (IBT) - 80 Puan

IELTS AC - 5,5 Puan

(b) (a) fıkrası kapsamına giren sınavlara ait puanların değerlendirmeye alınabilmesi için; sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi, puanın yetkili sınav merkezlerinden birisinden alınmış olması ve bu sınavlara ait belgelerin Seviye Tespit Sınavından önce ibraz edilmesi şarttır.

(5) Daha önce yabancı dille veya Türkçe eğitim yapan bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, ilgili Üniversitede başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Eğitim – Öğretim Süresi, Başarı Değerlendirmesi, İşleyiş

Yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi en az bir yarıyıl, en fazla dört yarı yıldır.

(2) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğretim programında yer alan ve almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Başarı Değerlendirmesi

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim; Başlangıç (A1), Alt-Orta (A2), Orta (B1) ve Üst-Orta (B2) seviyeleri olmak üzere dört seviyeden oluşmaktadır.

(2)Yüksek (C1) ve Mükemmellik (C2) kurları ihtiyaç olması ve Üniversite Senatosunun gerekli görmesi durumunda açılabilir, öğrencilerin bu kurları talep etmesi istenebilir.

(3) Her seviyenin sonunda, seviye bitirme sınavı yapılır.

(4) Başarı notu; ara sınav notu, ilerleme sınavı notu, derse devam ve katılım durumu ile ödevler ve seviye bitirme sınavı notuna göre, 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Bu notların ağrılıkları, eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Okulunca ilan edilir.

(5) A1, A2 ve B1 seviyelerini 70 ve üzeri başarı notu ile tamamlayan öğrenciler, bir üst seviyeye geçme hakkı kazanırlar.

(6) B2 seviyesini 70 ve üzeri başarı notu ile tamamlayan öğrenciler, en yakın tarihte yapılacak yeterlilik sınavından (proficiency) 70 almak kaydıyla hazırlık okulunu bitirmiş kabul edilirler.

Öğrenciler yukarıda belirtilen herhangi uluslararası sınavlardan birinden geçerli bir not aldığı takdirde de  hazırlık okulundan muaf kabul edilir.

İşleyiş

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına başlayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı sonucuna göre; Başlangıç (A1), Alt-Orta (A2), Orta (B1) ya da Üst-Orta (B2) seviyelerinden birine yerleştirilirler. Yabancı Diller Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, seviyelerin sayısında, haftalık ders saatleri ve seviye grupları arasında uygulanacak geçiş kurallarında değişiklik yapabilir.

(2) Öğrenciler dilerlerse, devam etme hakkı kazandıkları takdirde, bir üst seviyeyi ya da başarısız olup tekrar etmek zorunda oldukları seviyeyi yaz okulunda tamamlayabilirler. Yaz okulu açılıp açılmayacağı, yaz okulunun açılabilmesi için gerekli olan asgari öğrenci sayısı ve yaz okulu ücretleri her yıl Üniversite Senatosunca belirlenerek ilan edilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler açıldığı takdirde yaz okuluna kayıt yaptırabilirler veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil seviye tespit sınavına girebilirler. Sınava giren öğrenciler için, bu sınavda aldıkları puan referans alınarak devam edecekleri seviye belirlenir.

(4) İkinci bölüm 5’nci madde hükümlerine göre eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip B2 seviyesinin bitirme sınavı ve İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıflarında Devam ve Geçerli Mazeret Durumları

Devam ve Geçerli Mazeret Durumları

1) Hazırlık Sınıflarında derslere devam zorunludur. Devamsızlık süresi her seviye için ayrı hesaplanır. Öğrenciler her bir seviyedeki eğitim-öğretim süresinin % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, akademik yönden başarılı olsalar dahi sınavlara alınmazlar ve bulundukları seviyeyi tekrar etmek zorunda kalırlar.

(2) Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca durum çizelgeleriyle yapılan yoklamalarla belirlenir. Yoklama sonucu, Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine (OGİS) öğretim elemanı tarafından ilgili hafta içinde aktarılır.

(3) Rektörlükçe onaylananların dışındaki sosyal ve sportif etkinliklere katılım, 7 (yedi) günün altındaki sağlık raporları ve benzeri tüm mazeretler % 20 devamsızlık süresi içinde değerlendirilir.

7 (Yedi) günden daha kısa süreli sağlık raporları, öğrencilerin sadece telafi sınavlarına girmelerini sağlar. Ancak bunun için, alınan sağlık raporunun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 7 (üç) iş günü içerisinde Yabancı Diller Hazırlık Okuluna teslim edilmesi ve Yabancı Diller Hazırlık Okulunca kabul edilmiş olması gerekir.

(4) Seviye tespit sınavı ve seviye bitirme sınavlarında mazeret kabul edilmez.

(5) Raporlu öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler.