Kültür Üniversitesi Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerinin yeterli olup olmadığı üniversite tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

Başarılı olma ölçütleri, Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine üniversite Senatosu tarafından saptanır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda yeterli bulunanlar, kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksekokulunun birinci yarıyılına başlarlar.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılmamış veya katılıp da bu sınavda yeterli bulunmamış olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'na alınırlar.

Uluslararası yeterlik sınavlarından, Senato tarafından kabul edilen en az dereceleri, son iki yıl içinde aldıklarını kanıtlayan veya geldikleri yükseköğretim kurumlarından yeterlik aldıkları üniversite tarafından saptanan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulurlar.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'na alınan öğrenciler; zamanı, şekli, içeriği ve esasları üniversite tarafından belirlenecek bir Düzey Belirleme Yöntemi ile, yabancı dil seviyelerine uygun programlara yerleştirilmektedir.

Program ve bölümlerinde zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngörülmemiş olan ancak, kendi istekleri ile hazırlık sınıfına katılmak isteyen öğrenciler de Düzey Belirleme Yöntemi çerçevesinde kendilerine uygun programlara yerleştirilirler.

Üniversitenin ilgili biriminin önerisi ve Senato'nun onayı ile kesinleşen hazırlık sınıfı programları, seviyesi belirlenmiş yabancı dil derslerinden oluşur. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı programlarının içeriği, esas itibariyle, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda ölçülen bilgi ve becerileri öğreten ve pekiştiren biçimde oluşturulur. Haftalık ders saati, üniversitenin ilgili birimi tarafından belirlenir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'nda öğretim süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler; derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Devam zorunluluğu oranı, arasınav ve sınıfiçi çalışmalara katılmakla ilgili ölçütler ile gerekli görülen diğer ölçütler, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na Girebilme Önkoşulu olarak Merkez tarafından kararlaştırılır ve Senato'nun onayına sunulur.

Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenciler, izleyen ilk Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na giremezler. Bu önkoşul, her eğitim-öğretim yılı başında Merkez tarafından tüm öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin devam durumları, üniversitenin hazırlık sınıfı birimi tarafından belirlenecek usule göre izlenir. Disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'nda, yarıyıl içinde ara sınavlar ve yılsonu sınavı yapılır. Ara sınavlar, öğrencinin yıl içindeki aşamalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan sınavlardır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, yılda en az üç kez yapılır. Sınavlar, Merkez tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan tarihlerde yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'nın sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamayan öğrenciler ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na Girebilme Önkoşulu'nu yerine getirmemiş olan öğrenciler, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İKÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin hükümleri uyarınca yaz öğretimine devam edebilirler. Söz konusu öğrencilerin durumları, bu yönerge uyarınca değerlendirilir.

Yıl sonu veya yaz öğretimi değerlendirmelerinde başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sürecini bir yıl daha tekrar ederler.

İkinci yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin, 2547 sayılı yasa uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından istenilen programa yerleştirilme hakları saklıdır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil destekli öğretim yapan fakülte ve meslek yüksekokullarının yeterlik alamamış olan öğrencileri, önlisans ve lisans programlarındaki normal ders yükünü alabilirler.